adj.

Ուր շատ իցեն պարգեւք՝ առաւել կամ առեալ.

Ուրախ լեր լեառն սեպուհ՝ շնորհընկալ եւ պարգեւաշատ՝ բարեբաշխ լերինն ձիթենեաց քատակել. (Երզն. լուս.։)