ՊԱՐԳԵՒԱԼԻՑ ԱՌՆԵԼ. Լնուլ պարգեւօք. ճոխացուցանել պէսպէս ձրիւք կամ շնորհօք.

Նախ քան զանդ երանութիւնսն ասա պարգեւալից արասցէ. (Խոսր.)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պարգեւալից առնեմ

Voir tout