ՊԱՏԺԱՀԱԼԱԾ ԼԻՆԵԼ. Ի բաց հալածել յանձնէ զպատիժ արժանաւոր.

Զի մի՜ եւ ստրկաց եւ պաճարաց զօրէն՝ առ անգիտութեան պատժահալածք եղեալք՝ միահամուռ ի մահ մատնեսցին, ի չարութենէ դադարել ոչ կամեցեալք. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պատժահալած լինիմ

Voir tout