adj.

causing or exciting war;

fig.

quarrelsome.

adj.

Զարթուցիչ կամ գրգռիչ զպատերազմ. խռովայոյզ.

Սոքա են դէտք նենգաւորք, գլորակամք, պատերազմազարթոյցք. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)