s.

quantity.

s.

τὸ πόσον, πηλίκον quantum, ut quantitas. Որքանութիւն. որքանն. քանակն.

Որակութեան կցորդութիւն ունիմ, ըստ որում մարդս եմ. եւ քանակութեան կամ որչափութեան. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Զչափ որչափութեան չափուցն. (Խոր. աշխարհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif որչափութիւն որչափութիւնք
accusatif որչափութիւն որչափութիւնս
génitif որչափութեան որչափութեանց
locatif որչափութեան որչափութիւնս
datif որչափութեան որչափութեանց
ablatif որչափութենէ որչափութեանց
instrumental որչափութեամբ որչափութեամբք