adj.

soul-depraving.

adj.

Սպանօղ հոգւոց՝ սատանայ.

Բանսարկեալ սատանայի վարդապետութեամբ, որ մարդասպանն է ի սկզբանէ, կամ ոգէսպան. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հոգեսպանութիւն, ութեան

Voir tout