va.

to shut up all round, to hem round or in, to enclose, to encircle, to surround, to beset.

ն.

περικλείω circumclaudo, circumcludo. Շուրջ փակել. պարփակել. շրջապատել.

Պհարառեալ շրջափակեն զգունդն երկրական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Շրջափակեալ յամենայն կողմանց ծովածիր էր տեղին։ Զի էր զնոսա շրջափակեալ եւ պաշարեալ անիծից. (Փարպ.։)

Որ բոցեղէն սրովբէիւք շրջափակեալ պահիւր. (Շար.։)

Անդ ետեղագրեաց զքաղաքն, զորով շրջափակեալ խոր փոսիւ անդնդալիր հաստատեաց զհիմունս պատուարին. (Խոր. ՟Գ. 59։)