adj.

enclosed all round;
surrounded, invested;

s.

enclosure, fence, close.

Other definitions containing this entry

Արգել

binderance, obstacle, opposition, impediment, embarrassment, difficulty, delay, obstruction;
encumbrance;
prohibition, forbiddance, inhibition, interdiction;
arrest;
detention, prison;
contrary, opposing;
— եկեղեցական, interdict;
— առնել՝ արկանել՝ լինել, to arrest, to hinder, to contradict, to oppose, to embarrass, cf. Արգելուլ, cf. Խափանել;
յ— արկանել, to arrest, to imprison, to immure, to encloister, cf. Շրջափակել, cf. Շրջապատել.


Voir tout

adj. s.

Շուրջ փակօղ, եւ փակեալ. շրջապատ.

Եւ էր ի քաղաքին եղէգն՝ կանգնոց երեսուն շրջափակ չափաւորութիւն ունելով. յորոց եւ քաղաքին ամենայն ձեղունքն յարկեալ են. (Պտմ. աղեքս.։)

Եղեն ի պարիսպ շրջափակ եկեղեցւոյ. (Գէ. ես.։)

Կացուսցես շրջափակ զպար զօրուդ երկնայնոյ. (Նար. ՟Ժ՟Բ։)

Հասանէին ի շրջափակ տեղի տղմուտ դաշտին. (Փարպ.։)

Եւ զմնացեալ սակաւսն ի մէջ արարեալ՝ շրջափակ տուեալ՝ կամէին զամենեսին սատակել. (Արծր. ՟Բ. 3։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շրջափակեմ, եցի

Voir tout