adj.

Շուրջ ցանօղ՝ սրսկօղ. ուր իցէ սրսկումն. որ ինչ լինի սրսկմամբ.

Ըստ իսրայէլեան երբեւմն շրջացանական մաքրութեանն յերեւմանն աստուծոյ. (Խոր. վրդվռ.։)