ՇՐՋԱՊՏՈՒՏԿԵԱԼ որ եւ ՊԱՐԱՊՏՈՒՏԿԵԱԼ. Շուրջ պատեալ. պարառեալ.

Աստուածամայրն ի բոլոր շրջապտուտկեալ սեռից հաւատացելոց սրբոց դասուց. (Դիոն. թղթ.։)