va.

to turn round;
to revolve, to move in a circle;
to frame, to border.

ն.

ἁνακυκλόω revolvo եւ այլն. Շրջել. հոլովել. բոլորել. շրջշրջել. յեղանակել. կր. շրջաբերիլ. յածիլ. դարձընել, պտըտցընել. կր. պտըտիլ.

Յայսկոյս յայնկոյս բազիմապատիկ շրջանակեալ (յն. տարբերեալ). (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1։)

Յորժամ անիւ շրջանակիցի ... անիւն ստէպ շրջելովն. (Եզնիկ.։)

Որ շրջանակես զժամանակս ամաց հոլովման աւուրց յայլ նմանութիւն բարեպատեհ տեսողութեան։ Յաղօթարանն վայրի ընդ պատազմունս այսր կենցաղոյս շրջանակեցայ։ ոչ արեգակն փոխաբերեալ՝ ուր շրջանակի, առանց տարրական օդոյ. (Նար. կգ. ՟Ի. ՟Ծ՟Դ։)

Ի լուսաւորաց միջի շրջանակելտով զետեղիլ. (Լմբ. անառակ.։)

Շրջանակեա՛ զնոսա յինքեանս. (Վրդն. սղ.։)

Սուրն սրովբէական պահպանութեան շրջանակեալ. (Կիւրղ. խչ.։)

Տեսանիցեմք գեղարդունս շողացեալ, կմբեթեայս վահանացն շրջանակեալս. (Ոսկ. եբր. ՟Զ։)