adj.

turning, changing, shifting;

s.

change.

adj.

Շրջագայուն. շրջագայական. փոփխական. եւ Փոփոխիչ. խռովիչ.

Զի չեմ կայուն՝ եւ միշտ ի նոյն, այլ՝ շրջական. (Շ. իմ. եղակ.։)

Զի մեր բարկութիւն՝ մտացն շրջականք են. (Ոսկ. ես.։)

s.

Փոփոխութիւն. փոխադրութիւն. այլայլութիւն.

Յեկեղեցի բազում փոփոխմունք եւ շրջականք են. անօթ խեցեղէն էր պօղոս, այլ եղեւ ոսկեղէն. (Ոսկ. ՟բ. տիմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ներշրջական

Voir tout