vn.

to become as a lily;
—ցեալ, lilied.

չ.

Լինել նման շուշանի. եւ Լի լինել շուշանօք.

Շրթունքն շուշանացեալք՝ բղխեն զմուռս լիութեան։ Խրատեալք ի շուշանացեալ շրթանց սրբոց. (Նար. երգ.։)

Ցնծացեալ պարեն յեկեղեցւոյ շուշանացեալ վայրս եւ մաքրազգեստիցն լուսատեսակ դասք. (Խոր. վրդվռ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես շուշանանամ
դու շուշանանաս
նա շուշանանայ
մեք շուշանանամք
դուք շուշանանայք
նոքա շուշանանան
Imparfait
ես շուշանանայի
դու շուշանանայիր
նա շուշանանայր
մեք շուշանանայաք
դուք շուշանանայիք
նոքա շուշանանային
Aoriste
ես շուշանացայ
դու շուշանացար
նա շուշանացաւ
մեք շուշանացաք
դուք շուշանացայք
նոքա շուշանացան
Subjonctif
Présent
ես շուշանանայցեմ
դու շուշանանայցես
նա շուշանանայցէ
մեք շուշանանայցեմք
դուք շուշանանայցէք
նոքա շուշանանայցեն
Aoriste
ես շուշանացայց
դու շուշանասցիս
նա շուշանասցի
մեք շուշանասցուք
դուք շուշանասջիք
նոքա շուշանասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ շուշանանար
դուք մի՛ շուշանանայք
Impératif
դու շուշանացի՛ր
դուք շուշանացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու շուշանասջի՛ր
դուք շուշանասջի՛ք