adj.

smaller than a mote.

adj. s.

Որ է իբր շիղ փոքրիկ.

Զանձին գերանացեալ մեղս ոչ տայ տեսանել. իսկ զընկերին՝ թէեւ շղագոյն իցէ, հոգաբարձութեամբ որոնել տայ. (Խոսր. պտրգ.։)