adj.

bearing or carrying a blade of straw or a small branch.

Other definitions containing this entry

Շիղաբեր

cf. Շղաբեր.


Voir tout

adj.

Բերօղ զշիղ կամ զճիւղ՝ այլուստ, որպէս աղաւնին նոյի. եւ յինքեան՝ որպէս ոստն.

Անդ աղաւնի շղաբեր ունելով զաւետիս ցածութեան բարկութեանն աւետարանէր։ Շղաբեր աղաւնին զողորմութիւն բարձրելոյն նշանակեաց լինել ի վերայ երկրի. (Եղիշ. մկրտ.։ Զքր. կթ. արմաւ.։)

Փոխանակ աղաւնոյ շղաբեր հրեշտակի. (Անյաղթ բարձր.։ Յհ. իմ. եկեղ.։)

Ի ձեռն շղաբեր ձիթենւոյ սաղարթին. (Զքր. կթ. մկրտ. (իմա՛ ըստ Փիլոնի, ճիւղ՝ որ ունէր զսաղարթ եւ զպտուղ ձիթենւոյ։))