vn.

to make a show or parade of, to vaunt in, to boast or brag of, to plume oneself.

ձ.

ἑμπομπεύω ostento. Յոյցս առնել՝ հոլանելով որպէս զջուր շքթեալ ցայտեալ. խեղեփնալ, շփանալ.

Աղջկանն թաքչել պարտէր. նա շկթեալ շռայլեալ (յն. մի բառ) մտեալ կաքաւէր՝ քան զամենայն պոռնիկ եւ՛սյայրատագոյն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 23։)