adj.

yellowish, pale.

Other definitions containing this entry

Պօզլախ

cf. Շլոռոս.


Voir tout

adj.

յն. խլօռօ՛ս. χλωρός viridis, virens, pallidus, flavus. Կանաչ. գալար՝ գեղնորակ։

Տեսի, եւ ահա ձի շլոռոս. (Յայտ. ՟Զ. 8։) ( ի լս. պօզլախ. իբր ռմկ. պօզարագ, սարըմթրէք, ախշէր, էզիլ։

cf. ԲՈՍՈՐ։