adj.

massed, accumulated, heaped up;

adv.

in piles, masses or heaps.

Other definitions containing this entry

Շեղջ, ից

heap, mass, pile, stock, hoard, accumulation;
— ցորենոյ, stack, rick;
— խոտոյ, hay-cock, mow;
— — or —ս —ս, cf. Շեղջաշեղջ;
— կուտել, կուտել —ս —ս, to heap up, to pile up.


Voir tout

adj. adv.

σωροδόν acervatim, cumulatim. Շեղջ շեղջ. բազմակոյտ. կուտակօրէն. դեզ դեզ.

Զշեղջաշեղջ դիականցն անկելոց առ միմեանս. (Իմ. ՟Ժ՟Ը. 23։)

Դադարեաց շեղջաշեղջն լինել մեռելոցն. (Լմբ. իմ.։)