s.

mobility;
dynamics.

s.

Շարժունն գոլ. եւ շարժումն. շարժողութիւն.

Ոչ խաղալեաց շարժականութիւն. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Ձիավարութեան, եւ աղեղնաւորութեան եւ այլոց զինուց շարժականութեանց. (Սարկ. քհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շարժականութիւն շարժականութիւնք
accusatif շարժականութիւն շարժականութիւնս
génitif շարժականութեան շարժականութեանց
locatif շարժականութեան շարժականութիւնս
datif շարժականութեան շարժականութեանց
ablatif շարժականութենէ շարժականութեանց
instrumental շարժականութեամբ շարժականութեամբք