adv.

ՆՈՒՍԽԱՅԱՊԷՍ ՆՈՒՍԽԱՅՕՐԷՆ. Որպէս նուսխայ. զօրէն նուսխայի.

Սա ո՛չ գիտնոց, այլ աղայապէս, մանկանց տուաւ նուսխայապէս. (Շ. այբուբ.։)

Յայտէն նռնենի գեղաշիտակ ծաղկանց, որոյ սոր սրտին նուսխայօրէն կարկաջայր. (Նար. տաղ ծն.։)