չ.

ՆԿՏԱԼ կամ ԿՏԱԼ. Բառ անյայտ, որպէս Նուազիլ. յետնիլ.

Որպէս նոքա ի կեանս վարուց իւրեանց հիւանդացեալ էին, այսպէս եւ մարգարէն յաստուծոյ գիտութենէն կտայր (կամ գիտութենէ նկտայր), յանփախչելի աստուծոյ փախչել կարծեցեալ. (Փիլ. յովն.)

ուր (Լծ.)

Կտայր. ջանայր փախչել։