Նկարեալ գրութեամբ եւ փորագրութեամբ պատկերք կամ արձանագրութիւնք.

Հին նկարագրեանքն, որ ի մարմարս եւ ի վէմս քանդակեալեն. (Մարթին.։)