s.

μυχός (լծ. հյ. մխոց) penetrale, adytum, abditus locus. Ներքին վայրք՝ խորշք. խորք. ալք. մուտք գաղտնեաց մթինք.

Յանճաճանչ անգիտութեանն ներքսութենէ իբաց գնասցէ. (Դիոն. եկեղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ներքսութիւն ներքսութիւնք
accusatif ներքսութիւն ներքսութիւնս
génitif ներքսութեան ներքսութեանց
locatif ներքսութեան ներքսութիւնս
datif ներքսութեան ներքսութեանց
ablatif ներքսութենէ ներքսութեանց
instrumental ներքսութեամբ ներքսութեամբք