ն.

ՆԵՐՊԱՐՈՒՆԱԿԵԼ. Պարունակել յինքեան. եւ Ամփոփել. ծածկել.

Զահաւոր զհուրն եւ զլոյսն ի քեզ ներպարունակեալ. (Թէոդոր. խչ.։)

ներպարունակեալ խորհուրդ լուսոյն ի հրեղինաց՝ այսօր ի յերկրի յայտնեալ ցուցաւ, հողեղինացս. (Շ. տաղ վրդվռ.։)