Պար առեալ միաբան ի ներքս կամ ի մէջ տաճարի.

Ձայնիւ ցնծութեամբ ներպարառեալ խնդամք։ Երգօք հրճուանօք ներպարառեալ խնդամք. (Տաղ.։ եւ Գանձ.։)