հ.

ἑνδέχομαι recipio, suscipio, sum capax. Ընդունել յինքն, եւ ընդունակ գտանիլ.

Աչք ոչ ներընդունօղ են նիւթոյն, այլ միայն զուրուականս նոցա կրեն։ Քաղցրութիւն լուսոյ զուարճացուցանէ զներընդունօղ աչսն. (Լմբ. ժղ.։)

Պատահումն է, որ ներընդունի նոյնում գոլ, կամ ոչ գոլ. (Պորփ. եւ Պերիարմ. ստէպ։)