s.

Գործարան. գործի.

Գործի սպանմանն՝ եղեալ կենաց ներգործարան (կամ ներգործական). (Շ. ոտ. բարձր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ներգործարան ներգործարանք
accusatif ներգործարան ներգործարանս
génitif ներգործարանի ներգործարանաց
locatif ներգործարանի ներգործարանս
datif ներգործարանի ներգործարանաց
ablatif ներգործարանէ ներգործարանաց
instrumental ներգործարանաւ ներգործարանաւք