adj. s.

νεστοριανός nestorianus. Նեստորական, որպէս հետեւօղ նեստորի կամ աղանդոյ նորա.

տե՛ս զայս ընդդէմ նեստորիանոսացն։ Ընդդէմ նեստորիանոսացն եւ եւտիքիանոսացն. (Մաքս. ի դիոն.։)