s.

Նաւակոծիլն. ալէկոծումն.

Մի՛ ննջեսցես ի նաւակոծմանն յայսմիկ կենցաղիս. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նաւակոծումն նաւակոծմունք
accusatif նաւակոծումն նաւակոծմունս
génitif նաւակոծման նաւակոծմանց
locatif նաւակոծման նաւակոծմունս
datif նաւակոծման նաւակոծմանց
ablatif նաւակոծմանէ նաւակոծմանց
instrumental նաւակոծմամբ նաւակոծմամբք