adj.

Նախահոգակ. եւ որ ինչ սեպհական է նախահոգութեան.

Զամենայնին (այսինքն զտիեզերաց) մասունս իմաստունս գոլ եւ նախահոգականս։ Զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս ցուցանէ. (Փիլ.։)