s.

junction, conjunction, bond, union, connexion.

s.

Յօդիւ կապումն. շաղկապումն. յօդակապ. յօդ.

Ընդ նա յօդակապութեամբ հոգւոյն խառնեցան։ Տտրանայ ի գլուխն Քրիստոս յօդակապութեամբ հոգւոյ. (Լմբ. պտրգ.։)

Պահել զնոյն միաբանութիւն յօդակապութեամբ հոգւոյն։ Անդամ ապականեալ ոչ կարէ պահել զյօդակապութիւն գլխոյն. (Սկեւռ. յար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յօդակապութիւն յօդակապութիւնք
accusatif յօդակապութիւն յօդակապութիւնս
génitif յօդակապութեան յօդակապութեանց
locatif յօդակապութեան յօդակապութիւնս
datif յօդակապութեան յօդակապութեանց
ablatif յօդակապութենէ յօդակապութեանց
instrumental յօդակապութեամբ յօդակապութեամբք