adj.

Ստէպ եւ յոյժ տատանեալ. միշտ յերերի.

Ընդ հովանաւոր մածուածով լաստիւն յոգնատատան հիմանն հայթհայթանօք՝ յանուն գթածին յեցեալ ապրեցան. (Նար. ՟Ձ՟Ե։)