ՅՈԳՆԱՄԵԾԱՐ ԱՌՆԵԼ. Բազում իրօք մեծարել, մեծապէս պատուասիրել.

Յոգնամեծար զնա արարեալ՝ առողջ առ Հայաստանեայսն առաքէր. (Կաղանկտ.։)