va.

to raise, to raise up, to cause to appear;
to erect, to set upright;
to awake, to wake up, to arouse;
to revive, to resuscitate, to bring to life again;
to stir up, to excite, to suscitate, to cause to revolt, to agitate, to move, to provoke;
to raise, to build, to elevate, to erect, to set up, to construct;
— զաւակ, to give sons or posterity;
զօր —, to raise troops, to make levies of soldiers;
— հողմ ի ծովու, to cause a wind to blow on the sea;
— վրէժխնդրութիւն, to take revenge or vengeance;
— բանս, to circulate false reports;
— զամբաստանութիւն, to accuse, to charge;
cf. Թշնամի.

ն.

ἁνίστημι, ἑφίστημι, ἑξανίστημι , ἑγείρω, ἑξεγείρω suscito, surgere facio, erigo, excito, expergefacio, vitam reddo. Տալ յառնել. իբր Կանգնել. զարթուցանել. վերացուցանել. կառուցանել. նորոգել. գրգռել.

Հանգեաւ իբրեւ զառիւծ. եւ ո՞ յարուցանիցէ զնա։ Տեսանիցես անկեալ ի ճանապարհի, յարուցանելով յարուսցես ընդ նմա։ Յարուցանել դատաւորս, կամ մարգարէս։ Հողմ հիւսիսոյ զամպս յարուցանէ։ Եւ Տէր յարոյց հողմ ի ծովուն։ Յարուցանել բանս, կամ հալածանս, կամ սատան, կամ վրէժխնդրութիւն։ Զամենայն երիտասարդս յարուցից ի վերայ նորա. եւ այլն։

Յօրինագրին վերայ յարուցանել բամբասանս յանդգնի. (Բրս. գոհ.։)

Զէնս ի վերայ (կամ ի վերի) յարուցեալ՝ զթագաւորն դիաթաւալ կացուցանէր. (Զենոբ.։)

ՅԱՐՈՒՑԱՆԵԼ. Կենդանացուցանել զմեռեալն. կանգնել ի գերեզմանէ.

Մի թէ մեռելո՞ց առնիցես սքանչելիս, կամ բժի՞շկք յարուցանիցեն։ Ես յարուցից զնա յաւուրն յետնում։ Զղազար կոչեաց եւեթ ի գերեզմանէն, եւ յարոյց զնա ի մեռելոց, եւ այլն։ Զիա՞րդ կարէ ասեն նման գոլ յարուցեալն ի մեռելոց՝ յարուցողին զնա ... Լուծէ՛ք զտաճարս զայս, եւ յերիս աւուրս յարուցից զսա. արդ յա՛յտ է որոց զգուշանանն, եթէ մարմնոյն յարուցելոյ՝ որդի ասի յարուցեալ ի մեռելոց. (Աթ. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յարուցանեմ
դու յարուցանես
նա յարուցանէ
մեք յարուցանեմք
դուք յարուցանէք
նոքա յարուցանեն
Imparfait
ես յարուցանեի
դու յարուցանեիր
նա յարուցանէր
մեք յարուցանեաք
դուք յարուցանեիք
նոքա յարուցանեին
Aoriste
ես յարուցի
դու յարուցեր
նա յարոյց
մեք յարուցաք
դուք յարուցէք
նոքա յարուցին
Subjonctif
Présent
ես յարուցանիցեմ
դու յարուցանիցես
նա յարուցանիցէ
մեք յարուցանիցեմք
դուք յարուցանիցէք
նոքա յարուցանիցեն
Aoriste
ես յարուցից
դու յարուսցես
նա յարուսցէ
մեք յարուսցուք
դուք յարուսցջիք
նոքա յարուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յարուցաներ
դուք մի՛ յարուցանէք
Impératif
դու յարո՛
դուք յարուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յարուցանիջիր
դուք յարուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յարուսջի՛ր
դուք յարուսջի՛ք