ՅԱՌԱՋԱՌԱՔՈՂ ՅԱՌԱՋԱՌԱՔՈՒՄՆ. προβολεύς productor եւ πρόβλημα , ἑκπόρευσις processio. Յունական ոճով՝ իբր Բղխօղ, փչօղ. եւ Բղխումն, փչումն. որ եւ Արտաքս առաքումն՝ իբրու շնչոյ ընդ բերանն.

Մինն՝ ծնօղ (որդւոյ), եւ յառաջառաքօղ (հոգւոյն)։ Յերկուցն՝ մինն ծնունդ, եւ միւսն յառաջառաքումն. (Առ որս. ՟Գ։)