adj.

saying to a person's face, in the presence of;
contradicting, opposing.

adj.

Որ դէմ յանդիման կամ դէմ ընդդէմ խօսի.

Յանդիմանախօս ընդ Աստուծոյ Մովսէս ճանաչիւր. (Ագաթ.։)

Լեզու յանդիմանախօս եւ ժանտ զառատութիւն ձեռաց արհամարհել տայ. (Սիրաք. վերջ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յանդիմանախօսութիւն, ութեան

Voir tout