s.

Յաղթելն. յաղթութիւն.

Պա՛րտ է ձեզ փութալ ի յաղթումն. (Նիւս. մկ. բեթղ.։)

Անդ շինական այր պատահեալ, եւ չար յաղթումըն գործեցեալ. (Շ. վիպ.։)

Բառնալով զյաղթումն մահու յանցանաց նախահօրն. (Շար. (այն է բանն գրոց, ո՞ւր է մահ յաղթութիւն քո)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յաղթումն յաղթմունք
accusatif յաղթումն յաղթմունս
génitif յաղթման յաղթմանց
locatif յաղթման յաղթմունս
datif յաղթման յաղթմանց
ablatif յաղթմանէ յաղթմանց
instrumental յաղթմամբ յաղթմամբք