va.

to salt, to season or flavour with salt.

ն.

ἀλίζω salio, sale condio. Աղել. աղիւ համեմել. աղցանել.

Ամենայն պատարագ զոհից ձերոց աղի՛ւ տեառն յաղեսցի։ Աղիւ ոչ յաղեցար։ Եթէ աղն անհամի, ի՞ւ յաղեսցի։ Ամենայն ինչ հրով յաղեսցի.եւ այլն։

Հրադէզ զօրութեամբն յաղել պնդել ի նեխութենէ մեղացն։ Համեմել յաղել զանկարգութիւն աղիւն աստուածութեան. (Ագաթ.։)

Անապական ազդ երկնային՝ որ յաղեցեր զազգ մարդկային. աղ անուանեալ հայցմամբ գնդին՝ զիս յաղեսցես բանիւ քոյին. (Յիսուս որդի.։)

Յաղեաց զնոսա (զջուրս ծովու), զի մի՛ նեխեսցին. (Եփր. ծն.։)

Ռամկական առմամբ՝ Յաղել է Ուռկանել, ըմբռնել (ի թ. աղ. որ եւ թօռ, ըղրըպ)

Կէտոսն յաղեաց զՅունան. (Մխ. ապար.։ Որպէս եւ աղոտել, ռմկ. է աղել, եւ թունաւորել. ի թ. աղը, զէհիր։)