va.

to look at, to gaze upon, to look intently at;
to survey, to watch.

ն.

ՅԱԿԱՆԵՄ ἑπιτροπεύω procuro βλέπω, ἑπισκέπτομαι intueor, visito. որ եւ ԱԿԱՆԵԼ. Ակն կամ յակն արկանել. դիտել. նկատել. այց առնել. քաջ նայել. տեսանել. աչել, աչքը վրան ըլլալ.

զօրութիւն (այսինքն զզօրութիւն) բարձրութեան երկնից ինքն յականէ. (Սիր. ՟Ժ՟Է. 31։)

Գաւառապետաբար յականէ։ Շուրջ գալով յականէ՝ ոչինչ մասն թողեալ նորա անզննին։ Զամենայն ինչ յականես այցելութեամբք, եւ դէտդ ումեք ոչ երեւիս։ Ամենայն անսուտ, մարգարէ՝ կոչիւր տեսանօղ կամ յականօղ ըստ հոգւոյ. (Փիլ.։)

Տե՛ս իբրեւ զայծեամն զմտածութիւն մարդկան յականելով. (Նիւս. երգ.։)

Հովիւքն յականեսցեն զհօտս իւրեանց ուշի ուշովն. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն. (Պիտ.։)

Ետես ասէ ակն՝ որ զամենայն յականէ. (Վանակ. յոբ.։)

Աստուած միշտ մօտ կայ, եւ յականէ զամենայն գործս մեր. (Վրդն. ծն.։)

Աչք տեսանողական եւ յականօղ ես սրբեցելոց ժողովրդեանն Աստուծոյ. (Տօնակ.։)

Հրեշտակք յականեն զգործս մարդկան, եւ հանեն առ Աստուած. (Վահր. յայտն.։)