cf. Յածեալ. որ յածի.

Աչք մեր յածողք յարատ հայեցուածովք են ի մեղս։ Փարատեցո՛ զսորա զխաւար յածող հայեցուածոյս (զոր մարթ է իմանալ եւ յածեցուցիչ). (Մանդ. ապաշխ. եւ Մանդ. աղօթ.։)