s.

piratical coasting vessel, epactroceles.

s.

ἑπακτροκέλης navigium litorale vel piraticum, actuarium. Նաւակ հինից՝ որ յածի առ ծովեզերբք. փոքրիկ նաւակ նման միաձի կառաց. (ըստ յն. առափնեայ մակոյկ. էբագդռօքէլիս. թ. քէլէք )

Ներ գեղեցկաձիոջդ՝ ձիդ, յածեղաձիոջն՝ եզաձին (այլ եւ այլ են նշանակութեամբ). (Պերիարմ.։)

Յածեզաձի ասելով նշանակեմք տեսակ իմն փոքու նաւի. (Անյաղթ պերիարմ.)

ուր ի (Լծ.) գրի,

զոր ասորիք թալութայ ասեն։