vn.

cf. Յագիմ.

չ.

cf. ՅԱԳԻՄ, եցայ.

Տենչալի տեսլեամբ տո՛ւր ինձ յագենալ. (Ժմ.։)

Հայրն ախորժելով տայ մանկան ի սրտմտութիւնսն յագենալ. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յագենամ
դու յագենաս
նա յագենայ
մեք յագենամք
դուք յագենայք
նոքա յագենան
Imparfait
ես յագենայի
դու յագենայիր
նա յագենայր
մեք յագենայաք
դուք յագենայիք
նոքա յագենային
Aoriste
ես յագեցայ
դու յագեցար
նա յագեցաւ
մեք յագեցաք
դուք յագեցայք
նոքա յագեցան
Subjonctif
Présent
ես յագենայցեմ
դու յագենայցես
նա յագենայցէ
մեք յագենայցեմք
դուք յագենայցէք
նոքա յագենայցեն
Aoriste
ես յագեցայց
դու յագեսցիս
նա յագեսցի
մեք յագեսցուք
դուք յագեսջիք
նոքա յագեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յագենար
դուք մի՛ յագենայք
Impératif
դու յագեցի՛ր
դուք յագեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յագեսջի՛ր
դուք յագեսջի՛ք