va.

to approach, to place next or near to, to approximate, to draw, bring or put near.

cf. ՄՕՏԵՄ. մօտեցնել, մօտիկցնել.

Մօտեցուցանեն ի մեզ, եւ հեռացուցանեն. (Շիր.։)

Ունել ի մօտ զիմաստունս, եւ զանմիտն ոչ մօտեցուցանել. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մօտեցուցանեմ
դու մօտեցուցանես
նա մօտեցուցանէ
մեք մօտեցուցանեմք
դուք մօտեցուցանէք
նոքա մօտեցուցանեն
Imparfait
ես մօտեցուցանեի
դու մօտեցուցանեիր
նա մօտեցուցանէր
մեք մօտեցուցանեաք
դուք մօտեցուցանեիք
նոքա մօտեցուցանեին
Aoriste
ես մօտեցուցի
դու մօտեցուցեր
նա մօտեցոյց
մեք մօտեցուցաք
դուք մօտեցուցէք
նոքա մօտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես մօտեցուցանիցեմ
դու մօտեցուցանիցես
նա մօտեցուցանիցէ
մեք մօտեցուցանիցեմք
դուք մօտեցուցանիցէք
նոքա մօտեցուցանիցեն
Aoriste
ես մօտեցուցից
դու մօտեցուսցես
նա մօտեցուսցէ
մեք մօտեցուսցուք
դուք մօտեցուսցջիք
նոքա մօտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մօտեցուցաներ
դուք մի՛ մօտեցուցանէք
Impératif
դու մօտեցո՛
դուք մօտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մօտեցուցանիջիր
դուք մօտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մօտեցուսջի՛ր
դուք մօտեցուսջի՛ք