cf. Մուրտ;
պսակ —, myrtle-wreath.

cf. ՄՈՒՐՏ. գ. ա.

Առակէ զնոսա ի մրտենի եւ ի տօսախ ի ժամ ազատութեանն. (Գէ. ես.։)

Ի տեղւոջն բուսաւ ծառ մի մրտենի. (Հ=Յ. նոյ. ՟Գ.։)

Տերեւ ձիթենի, բողբոջ մրտենի. (Գանձ.։)

Զարդարեալ ոստովք մրտենեօք (կամ նօք, կամ նովք). (Ճ. ՟Բ.։ Հ=Յ. յուլ. ՟Ժ՟Դ.։ Տե՛ս եւ Վստկ. ՟Մ՟Կ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մրտենի մրտենիք
accusatif մրտենի մրտենիս
génitif մրտենի մրտենեաց
locatif մրտենւոյ մրտենիս
datif մրտենւոյ մրտենեաց
ablatif մրտենւոյ մրտենեաց
instrumental մրտենեաւ մրտենեաւք