s.

butcher;
մանուկ —ի, -'s boy;

cf. Մսավաճառանոց.

s.

Որպէս Մսագործ, եւ Մսավաճառանոց.

Ոչ լինի ի մսավաճառսն ճանճ, կամ այլ ինչ ի վերարկուսն. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մսավաճառ մսավաճառք
accusatif մսավաճառ մսավաճառս
génitif մսավաճառի մսավաճառաց
locatif մսավաճառի մսավաճառս
datif մսավաճառի մսավաճառաց
ablatif մսավաճառէ մսավաճառաց
instrumental մսավաճառաւ մսավաճառաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մսավաճառանոց, աց

Մսավաճառութիւն, ութեան

Voir tout