s.

Բառ անյայտ. որպէս ԱղմուկՄ շփոթ. խառնակութիւն տէրութեան.

Յերկուս բաժանեցաւ տունն յունաց.. . արդ ի լինել մուռուտին հոռոմոց՝ որդին լլեպարտին իւվանէ իբրեւ լուաւ զայն, թէ թագաւորութիւնն յերկուս բաժանեցաւ, եւլն. (Լաստ. ՟Ժ՟Ը.) (ուր յայլ ձ. իմաստակ գրիչն դրոշմէի կարգի, մարտին եւ ի լս. դնէ մուռտին, անգոյն բնագրին)։