vn.

to madden, to run or go mad.

չ.

μωραίνω, -ομαι stulte ago, infatuor. Յիմարիլ. անմտանալ. խենդենալ, խենդութիւն ընել.

Ընդէ՞ր մորոսանաս։ Պէսպէս մեղօք մորոսացան. (Ճ. ՟Գ.։ Տօնակ.։)

Լա՛ւ է մորոսանալ քան հպարտանալ։ Մորոսանաս, եւ չիմանաս. (Ոսկ. փիլիպ. ՟Ե։ եւ Ոսկ. եբր. ՟Ի՟Ա։)

Յիմարեսցին իշխանք տայանու, եւ խորհրդականք նոցա մորոսասցին. զի՞նչ իցէ մորոսանալ. զի ոչինչ գտանիցեն հնարս իրացն դիւրութեան. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես մորոսանամ
դու մորոսանաս
նա մորոսանայ
մեք մորոսանամք
դուք մորոսանայք
նոքա մորոսանան
Imparfait
ես մորոսանայի
դու մորոսանայիր
նա մորոսանայր
մեք մորոսանայաք
դուք մորոսանայիք
նոքա մորոսանային
Aoriste
ես մորոսացայ
դու մորոսացար
նա մորոսացաւ
մեք մորոսացաք
դուք մորոսացայք
նոքա մորոսացան
Subjonctif
Présent
ես մորոսանայցեմ
դու մորոսանայցես
նա մորոսանայցէ
մեք մորոսանայցեմք
դուք մորոսանայցէք
նոքա մորոսանայցեն
Aoriste
ես մորոսացայց
դու մորոսասցիս
նա մորոսասցի
մեք մորոսասցուք
դուք մորոսասջիք
նոքա մորոսասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մորոսանար
դուք մի՛ մորոսանայք
Impératif
դու մորոսացի՛ր
դուք մորոսացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու մորոսասջի՛ր
դուք մորոսասջի՛ք