adj.

wild, bad, useless.

adj.

Բուսեալն որպէս զխոտ ինդ մոլի եւ անպէտ.

Նախ քրտամբք եւ աշխատանօք հատանիցեն զընդվայր արմատս մոլաբոյսս. (Ագաթ.։)

Ծաղկի արդարութիւն, առոտնեալ զմոլաբոյս ախտն անիրաւութեան. (Գր. տղ. թղթ.։)