s.

holy water-sprinkler, asperges-brush;
— զոպայի, bundle of hyssop.

s.

ἴσσωπος hyssopus, -pum. Տրցակ՝ խուրձ՝ իբրեւ աւել փոքրիկ ի սրսկել ինչ.

վասն որոյ ի Հին բռ. ասի,

Մշտիկ ցանիչ. (լծ. իտալ. մա՛ցցօ. իսկ յն. է տէ՛սմի, կապոց. այլ առաւել ի՛սսօբօս, Զոպայ)

Առնուցուք մշտիկ զոպայի թաթաւեալ յարեան, եւ սրսկեսջիք։ Ցօղեա՛ յիս մշտկաւ։ Շուրջ եդեալ զմշտկաւ զոպայի.եւ այլն։

Ի զոպայ մըշտիկդ։ Զոպայիւն մշտկաւ։ Ի մշտկաց սրսկմանց. (Կոչ. ՟Գ. ՟Ժ՟Ե։)

Մշտիկ զոպայի, որ է տրցան ծայթրնի. (Բրսղ. մրկ.։)

ՄՇՏԻԿ. որպէս Սպունգ. σπόγγος, σπόγγια spongia.

Զթոքին տեսակն ... եւ ապա զբջիջքն ներքոյ ունելով ծակոտեալ իբրեւ զմշտիկ. (Պղատ. տիմ.։)