vn.

to soil, dirt or pollute oneself.

ձ.

ՄՄԿԻԼ. μίνυμι admisceor, commisceor. Խառնակիլ. շաղիլ. շաղախիլ. գիջանալ. մեղկանալ.

Դարձեալ ինքն իգանայր այլոց, եւ այսպէս մմկեալ թաւալեալ էր. (Բուզ. ՟Դ. 44։)

Արիւնք ի վերայ արեանց մմկեալ խառնակեցան. (Կոչ. ՟Ժ՟Ե։)